Steampunk Canada

Tie up Your Dirigible and Visit for a Spell

News

The Skylark's Song

Posted by Lee A. Farruga on September 28, 2018 at 4:30 PM

Jessica Marie Frey is a Canadian science fiction and fantasy author. While she is best known for her debut novel Triptych, Frey's work encompasses poetry, academic and magazine articles, screenplays, and short stories.


She is also a huge fan and advocate of steampunk. For the past 5 years, she has been working on a new young adult series The Skylark Saga. The first in the series is The Skylark's Song
In this first installment we meet a few of the main characters including Robin (aka Skylark), a brilliant flight mechanic, who must quickly learn to be a pilot when her country's situation becomes dire in their war against the Klonn. She must learn to fly and fight against their best pilot known only as the Coyote. He is ruthless and deadly, but he also seems to have feelings for Robin. Can she learn to trust him and accept his offer of freedom and romance for repairing a mysterious device.


Frey has done a great job of introducing the reader to her characters, and setting the stage for Skylark's upcoming adventures in her attempt to stop a war that's gone on far too long. The world she has created is very rich with 3 different cultures intertwinning and backdrops of factory, town, and country.   


The ending leaves you wanting more. There are so many questions and mysteries yet to be answered.


You don't have to be a young adult to enjoy The Skylark's Song. I recommend it to everyone from 12 to 92. 

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

55 Comments

Reply Edwardded
5:16 AM on June 27, 2019 
Reply Shamagdiev85
4:48 AM on July 3, 2019 
. , . . , , . . , , , , , , . , , , . , . . . . . . . , , . . , https://vfd-drives.ru/
Reply ERRoger
4:23 AM on July 8, 2019 
, . . - .
, . . , , , , , . , -.
Reply slaviksmoon
1:47 AM on July 17, 2019 
Reply IvashnJavSJ
2:45 AM on July 27, 2019 
Ð?дÑ?авÑ�Ñ?вÑ?йÑ?е.
УÑ�лÑ?ги:
модеÑ?низаÑ?иÑ� пÑ?омÑ?Ñ?ленного обоÑ?Ñ?дованиÑ�, Ñ?емонÑ? Ñ?аÑ�Ñ?оÑ?нÑ?Ñ? пÑ?еобÑ?азоваÑ?елей, наладка пÑ?омÑ?Ñ?ленной авÑ?омаÑ?ики, Ñ?емонÑ? Ñ?Ñ�Ñ?Ñ?ойÑ�Ñ?в плавного пÑ?Ñ�ка, авÑ?омаÑ?изаÑ?иÑ� Ñ?еÑ?нологиÑ?еÑ�киÑ? пÑ?оÑ?еÑ�Ñ�ов, Ñ?емонÑ? Ñ�иловой Ñ�лекÑ?Ñ?оники, Ñ?емонÑ? пÑ?омÑ?Ñ?ленной Ñ�лекÑ?Ñ?оники:
M700-08201320A, FR-Z024-0.1K-UL, CIMR-V7AT40P40, ATV61WU40N4A24, ATV61EXC2C80Y, FR-E720S-015, CIMR-VC4A0031JAA GBR, ATV71P075N4Z, ATV71HD45M3X, CIMR-MR5N20225, E2-8300-010H, EI-7011-030H, CIMRG7C40900A, CIMR-F7C45P51, MA7200-4007-N1, ATV312HU22M3, ATV212HD22N4, CIMRF7Z40450A, CIMR M5A 2018, EI-P7002-050H, M800-06400350A, CFW-090312TGZ, E1-7011 005H, ATV61HU75N4S337, MA7200-2007-N4, VFD370F43A, ATV71WU75N4, ATV61QC40N4, SMC941750-P, FR-A240-55K-UL, N3-402-C, C1MR-L7Z4037, FR-S510W-0.75K, ATS01N209QN, WJ200-007LF, FR-A820-00250, VZA40P7BAA-S5030, CIMRV7CC24P01, EQ5-4500-C, CIMR MTIII 11, ATS48C66Q, SJ700-750HFUF2, CIMR-F7C20300, ATV32H037M2, SMC930075, EI-P7012-300H, CIMR-E7Z43P71B, CIMR-J7AC42P20, SMC920200-P, CIMR-V7SC40P27, L100-004NFU, CIMR-F7Z40181, VFD007S43E, ATV71HD22N4S337, M100-01100024A, CIMR-F7Z41850, M300-05200250A, CSX-045-V4-C1, ATV312HU30M3, M800-07401000A, 3G3PV-B4750, MA7200-4015-N4, FR-A740-07700, VZA43P0EAA, ATV71HU55M3S337, CSXI-015-V4-C1, L100-004HFU, FR-D740-080, ATV71EXS5C50N4, M300-04200133A, FR-A740-00310, FR-Z220-55K-UL, 3G3RV-B211K, ATV12H055M2TQ, CIMR-V7CC40P27, ATV71W075N4A24, CIMR-VC4A0004BAA-1000, M600-06400350A, FR-S520E-0.4K, ATS48D32Q, M300-01200033A, E1-9011 150H, PA7300-2005-N1, ATS48C25Q, ATV61WD18N4A24, FR-S520-3.7K, MP470A6, VFD004S43E, ATV71EXC5C40N4, FRN3.7VG7, ATV71E5D18N4, WJ200-037LF, ATV71LD33M3Z, FR-V520-18.5K, CFW-090211TGZ, VZA20P2BAA, 3G3RV-B2370, CIMR-J7AC20P70, CIMR-G7A40370, ATV312HU55S6, и дÑ?.

Prom Electric http://prom-electric.ru/articles/1/632/
Reply Dennisdrinc
3:30 AM on July 28, 2019 
Dennisdrinc Dennisdrinc
http://07430718.com/home.php?mod=space&uid=12039
3249890jk23e
Reply slovaCet
7:49 PM on August 2, 2019 
It is english language possible to write? Sorry for my proor eng
Reply Edwardplelf
5:33 PM on August 3, 2019 
Hello everyone!
I want to present you the best site for sex Dating.
url=https://inforecordsearch.com/dating.php says...
Click on me
...
-----------------------------------------------------------------
------------------------------------
.
url=https://inforecordsearch.com/dating.php says...
...
Reply slovaCet
2:09 PM on August 5, 2019 
It is english language possible to write? Sorry for my proor eng
Reply centrsnabartix
4:29 AM on August 7, 2019 
Ð�гÑ?егаÑ?оÑ? Я. Ñ?акÑ�и СамаÑ?а позволÑ�еÑ? лÑ?дÑ�м вÑ?зваÑ?Ñ? Ñ?Ñ?анÑ�поÑ?Ñ? в лÑ?бое Ñ?добное вам вÑ?емÑ�. СделаÑ?Ñ? заказ авÑ?о вÑ? можеÑ?е Ñ?Ñ?емÑ� Ñ�поÑ�обами: по Ñ?елеÑ?онÑ? Ñ?еÑ?ез опеÑ?аÑ?оÑ?а, на Ñ�айÑ?е ЯндекÑ� Ñ?акÑ�и, мобилÑ?ное пÑ?иложение. Ð?ам нÑ?жно назваÑ?Ñ? вÑ?емÑ� когда нÑ?жна авÑ?омобилÑ?, лиÑ?нÑ?й Ñ?елеÑ?оннÑ?й номеÑ?, адÑ?еÑ�.

Ð?аказÑ?ваÑ?Ñ? ЯндекÑ� Ñ?акÑ�и вмеÑ�Ñ?е Ñ� деÑ?Ñ�ким кÑ?еÑ�лом длÑ� пеÑ?евозки деÑ?ей, веÑ?еÑ?ом поÑ�ле поÑ�иделок безопаÑ�нее воÑ�полÑ?зоваÑ?Ñ?Ñ�Ñ� Я. Ñ?акÑ�и, Ñ?ем Ñ�адиÑ?Ñ?Ñ�Ñ� в Ñ?Ñ?анÑ�поÑ?Ñ? неÑ?Ñ?езвÑ?м, в аÑ�Ñ?опоÑ?Ñ? или на вокзал Ñ�покойнее полÑ?зоваÑ?Ñ?Ñ�Ñ� ЯндекÑ� Ñ?акÑ�и и не дÑ?маÑ?Ñ? где оÑ�Ñ?авиÑ?Ñ? Ñ�вой Ñ?Ñ?анÑ�поÑ?Ñ?. РаÑ�Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?оиÑ�Ñ?одиÑ? безналиÑ?нÑ?м или налиÑ?нÑ?м пеÑ?еводом. Ð?Ñ?емÑ� пÑ?иезда ЯндекÑ� Ñ?акÑ�и Ñ�оÑ�Ñ?авлÑ�еÑ? оÑ? 5 до Ñ�еми минÑ?Ñ? в Ñ�Ñ?еднем.

Ð?оложиÑ?елÑ?нÑ?е моменÑ?Ñ? Ñ?абоÑ?Ñ? в Я. Ñ?акÑ�и: Ð?оменÑ?алÑ?наÑ� Ñ?егиÑ�Ñ?Ñ?аÑ?иÑ� в пÑ?иложение, Ð�езнаÑ?иÑ?елÑ?наÑ� комиÑ�Ñ�иÑ�, Ð?Ñ?плаÑ?Ñ? мгновеннÑ?е, Ð?оÑ�Ñ?оÑ�ннÑ?й поÑ?ок заказов, Ð?пеÑ?аÑ?оÑ? кÑ?Ñ?глÑ?ми Ñ�Ñ?Ñ?ками на Ñ�вÑ�зи.

Ð?лÑ� вÑ?полнениÑ� Ñ?абоÑ? в Ñ?акÑ�и владелÑ?Ñ?Ñ? авÑ?омобилÑ� надлежиÑ? заÑ?егиÑ�Ñ?Ñ?иÑ?оваÑ?Ñ?Ñ�Ñ� лиÑ?но и Ñ?Ñ?анÑ�поÑ?Ñ?, Ñ�Ñ?о в Ñ?елом займеÑ? не болÑ?Ñ?е пÑ�Ñ?и минÑ?Ñ?. Ð�аÑ?а комиÑ�Ñ�иÑ� Ñ�оÑ�Ñ?авиÑ? не болÑ?Ñ?е 15 %. Ð?Ñ? можеÑ?е без пÑ?облем полÑ?Ñ?аÑ?Ñ? заÑ?плаÑ?Ñ? когда вам нÑ?жно. У ваÑ� поÑ�Ñ?оÑ�нно бÑ?дÑ?Ñ? заÑ�вки. Ð?Ñ�ли поÑ�вÑ�Ñ?Ñ�Ñ�вопÑ?оÑ�Ñ? можно Ñ�оединиÑ?Ñ?Ñ�Ñ� Ñ� кÑ?Ñ?глоÑ�Ñ?Ñ?оÑ?но Ñ?абоÑ?аÑ?Ñ?ей Ñ�лÑ?жбой Ñ�опÑ?овождениÑ�. ЯндекÑ� Ñ?акÑ�и даÑ?Ñ? возможноÑ�Ñ?Ñ? гÑ?ажданам бÑ?Ñ�Ñ?Ñ?о доеÑ?аÑ?Ñ? до нÑ?жного меÑ�Ñ?а. Ð?аказÑ?ваÑ� Ñ�овÑ?еменное ЯндекÑ� Ñ?акÑ�и вÑ? полÑ?Ñ?иÑ?е Ñ?икаÑ?нÑ?й Ñ�еÑ?виÑ� в г. СамаÑ?а.

Ñ?абоÑ?а Ñ�амаÑ?а Ñ?акÑ�и Ñ� лиÑ?нÑ?м авÑ?омобилем =
url=https://centrsnab163.ru says...
Ñ�ндекÑ� Ñ?акÑ�и Ñ?абоÑ?а водиÑ?елем
Reply JustinWaw
1:27 PM on August 7, 2019 
Luong Bao hiem xa hoi
url=http://ketoantienluong.com/category/lao-dong-bao-hiem says...
More info
Trong thi k hc gi d C nhà cm thy còn cha nm vng, trng im s sp li cho bn hc 1 khóa mi, thí d bn bn công tác phi i công công tác na tháng Hà Ni, vào hc ko theo kp phn k toán Misa bên mình s gn cho bn hc li mà ko thu thêm hc phí.các hình thc tr lng trong n v lng bng là khon tin mà công ty tr cho ngi lao ng thc hành công tác theo ký hp ng. n v có quyn tuyn la hình thc tr lngtheo thi gian, sn phm hay khoán. Nhng cn phi m bo ko c tt hn mc lng ti thiu.Tin lng ngày c tr cho 1 ngày làm cho vic. c xác nh trên c s lng thung tháng chia cho s ngày làm vic thng nht trong tháng. Theo quy nh ca lut pháp mà công ty chn la, nhng ti a không.
Reply NYCMSartix
6:11 PM on August 7, 2019 
The cleansing firm executes cleaning of spaces of numerous dimensions and also arrangements.

The business's specialists supply cleansing with the aid of modern-day innovations, have special tools, and additionally have certified cleaning agents in their toolbox. In addition to the above advantages, red wines offer: positive rates; cleaning in a short time; premium quality results; more than 100 favorable reviews. Cleaning up workplaces will help keep your work environment in order for the most effective job. Any kind of firm is very essential atmosphere in the team. Cleaning up solutions that can be ordered inexpensively now can assist to arrange it and offer a comfy area for labor.

If necessary, we leave cleaning up the cooking area 2-3 hours after placing the order. You get cleansing asap.

We offer specialist
url=https://maidservicenyc.pro/ says...
maids manhattan
for personal clients. Utilizing European devices and certified tools, we accomplish maximum results as well as give cleaning in a short time.

We provide price cuts for those that utilize the service for the very first time, along with positive terms of cooperation for routine consumers.

Our pleasant team offers you to obtain acquainted with desirable regards to teamwork for business customers. We properly approach our tasks, clean making use of professional cleansing items and also customized equipment. Our employees are educated, have clinical books and also are familiar with the nuances of removing complex and hard-to-remove dust from surface areas.

We provide high-quality cleaning for huge ventures as well as tiny companies of different instructions, with a discount of up to 25%.